اعضاء دفتر | سایت اطلاعات مکانی آبفا شیراز

اعضاء دفتر

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 15 فروردين 1400

ابوذر عاشوری، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی تهران، رئیس گروه سیستم های اطلاعات مکانی(GIS).

محمد صالح زاده، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، کارشناس تحلیلگر سیستم های اطلاعات مکانی(GIS).

کلمات کلیدی: 
اعضا، دفتر، GIS، آبفا، شیراز